”Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy
w życiu radości twórcy i władcy.”
Antoni Kępiński
"Ala ad-Din" – wyniosły w wierze.
Wierzymy, że jakość ma znaczenie.
Dlatego Chcemy stworzyć dzieciom najlepsze warunki do zabawy i rozwoju oraz ułatwić życie ich rodzicom.Nasze Przedszkole znajduje się w Świerklańcu przy ulicy Tarnogórskiej 101. Budynek o powierzchni 775 m² o standardzie znacznie wyższym niż wymogi jakim powinny odpowiadać placówki oświatowe. Przedszkole otoczone własnym placem zabaw i ogrodem o powierzchni 3500m² w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, co daje możliwość stworzenia odpowiedniej atmosfery dla rozwoju dzieci.


Podstawą prawną działania Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Aladyn jest:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 ze zm.).
  • Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty.
  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).
  • Rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. nr 69 poz. 367).
  • Statut nadany przez Organ Prowadzący.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Nadzór sanitarny nad przedszkolem sprawuje Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bytomiu.

Przedszkole działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Świerklaniec pod numerem 4430/1/2011 – jako Przedszkole.

Żłobek funkcjonuje jako oddział żłobka prowadzony przy przedszkolu „ALADYN” i działa na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Świerklaniec pod numerem 4430/R/1/2011 – jako Żłobek.