RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

Zgodnie rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej RODO) informuję że:

 • Administratorem danych Pani/Pana oraz Państwa dziecka jest dyrektor Niepublicznego Przedszkola Aladyn z oddziałem żłobkowym, 42-622 Świerklaniec, Tarnogórska 101; tel.797847101,
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).
 • Dane przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w placówce i archiwizowane przez 5 lat, a następnie trwale usuwane.
 • Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączenie dokumentów jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych, tym samym jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do przedszkola/żłobka lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru.
 • Celem przetwarzania danych jest rekrutacja oraz realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz sprawowanie opieki do lat 3.
 • Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z funkcjonowaniem w przedszkolu/żłobku (np. problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na
  wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).
 • W oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie.
 • Dane nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się
  z administratorem danych przez e-mail: biuro@przedszkolealadyn.pl